لیست قیمت محصولات فلزی ایران تک سیلندری سفید طرح چوب کروم چراغهای تک دو و سه شعله چراغ روکار هشت پر طرح خورشید پروژکتوریهای اویز فنری و سایر محصولات ایران تک همراه با قیمت

مدل سقفی خورشیدی طرح جدید
قیمت: ۱,۹۰۰ تومان

تعداد در کارتن ۸۰عدد

 

سیلندری ۸ کرم
قیمت: ۲,۶۰۰ تومان

تعداد در کارتن ۷۲عدد

 

سیلندری ۸ سفید
قیمت: ۲,۱۰۰ تومان

تعداد در کارتن ۷۲عدد

 

مدل سیلندری ۸ طرح چوب
قیمت: ۲,۳۰۰ تومان

تعداد در کارتن۷۲ عدد

 

مدل دیواری تک سارینا طرح چوب تمام فلزی
قیمت: ۳,۰۰۰ تومان

تعدا در کارتن۵۰عدد

 

مدل سقفی دوشعله سارینا طرح چوب (تمام فلزی)
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

تعداد در کارتن۳۰دستگاه

 

مدل سقفی سه شعله سارینا طرح چوب تمام فلزی
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

تعداد در کارتن ۲۴عدد

 

دیواری تک سارینا تمام فلزی سفید
قیمت: ۲,۷۰۰ تومان

تعداد در کارتن ۵۰ دستگاه

 

سقفی دو شعله سارینا تمام فلز سفید
قیمت: ۵,۵۰۰ تومان

تعداد در کارتن۳۰ دستگاه

 

سقفی ۳ شعله سارینا تمام فلزی سفید
قیمت: ۸,۲۰۰ تومان

تعداد در کارتن ۲۴ دستگاه

دیواری تک ماهان تمام فلزی سفید
قیمت: ۳,۰۰۰ تومان

تعداد در کارتن ۵۰ دستگاه

 

سقفی ۲ شعله ماهان تمام فلزی سفید
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

تعداد در کارتن ۳۰ دستگاه

 

سقفی ۳ شعله ماهان تمام فلزی سفید
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

تعداد در کارتن ۲۴ دستگاه

 

قیمتهای طرح چوب ماهان

دیواری تک ماهان طرح چوب تمام فلزی
قیمت: ۳,۲۰۰ تومان
تعداد در کارتن ۵۰ دستگاه

 

سقفی۲ شعله ماهان طرح چوب تمام فلز
قیمت: ۶,۴۰۰ تومان
تعداد در کارتن ۳۰ دستگاه

 

سقفی۳ شعله ماهان طرح چوب تمام فلز
قیمت: ۹,۶۰۰ تومان
تعداد در کارتن ۲۴ دستگاه

 

آویز چهار شعله ساریناطرح چوب تمام فلزی
قیمت: ۱۶,۷۰۰تومان

تعداد در کارتن ۷دستگاه

 

آویز سه شعله سارینا طرح چوب تمام فلزی
قیمت: ۱۲,۶۰۰ تومان

تعداد در کارتن۸دستگاه

 

آویزچهار شعله سارینا سفید تمام فلزی
قیمت: ۱۵,۷۰۰ تومان

تعداد در کارتن ۷دستگاه

 

آویز سه شعله سارینا سفید تمام فلزی
قیمت: ۱۱,۷۰۰ تومان

تعداد در کارتن ۸ دستگاه

 

سقفی۳ شعله ماهان سفیدABS
قیمت: ۱۰,۶۰۰ تومان

تعداد در کارتن۱۶ دستگاه

 

سقفی۲ شعله ماهان سفیدABS
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

تعداد در کارتن ۱۶ دستگاه

 

دیواری تک ماهان سفیدABS
قیمت: ۳,۵۰۰ تومان

تعداد در کارتن ۵۰ دستگاه

 

مدل سقفی سه شعله متین سفیدABS
قیمت: ۱۰,۶۰۰تومان

تعداد در کارتن۱۶ عدد

 

مدل سقفی دو شعله متین سفیدABS
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

تعداد در کارتن۱۶ عدد

 

مدل دیواری تک متین سفیدABS
قیمت: ۳,۵۰۰ تومان

تعداد در کارتن۵۰ عدد

 

مدل سقفی دوشعله متین طرح چوب ABS
قیمت: ۶,۶۰۰ تومان

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

 

انمدل دیواری تک متین طرح چوبABS
قیمت: ۳,۳۰۰ تومان

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

مدل سقفی سه شعله متین طرح چوب ABS
قیمت: ۹,۹۰۰ تومان

تعداد در کارتن۱۶ عدد

برای اطلاع از درصد تخفیف همکاری تماس گرفته شود
۰۲۱۶۶۱۷۱۴۵۶